Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
22.02.2013 11:58

Projekt uchwały

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2013-2020.

Projekt

Uchwała Nr     /     /2013

Rady Gminy  Michałowice

  z dnia              2013 r.

 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2013–2020.

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr  XXIV/221/2012 Rady Gminy  Michałowice z dnia  27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2013–2020  wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 22.02.2013 11:58
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Anna Jankowska