Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
22.02.2013 12:17

Projekt uchwały

w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice cz. nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia, gmina Michałowice, stanowiących dz. ew. 461/4, 461/5, zajętych pod część drogi publicznej gminnej - ul. Centralnej.

PROJEKT

Uchwała Nr  ................... / 2013

Rady Gminy Michałowice

z dnia .............. / 2013

 

w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice cz. nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia, gmina Michałowice, stanowiących dz. ew. 461/4, 461/5, zajętych pod część drogi publicznej gminnej – ul. Centralnej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1  ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, z późn. zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie na podstawie umowy kupna - sprzedaży przez Gminę Michałowice własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Opacz-Kolonia, stanowiących:

działkę nr ew. 461/4 o pow. 82 m2, uregulowaną w KW WA1P/00087505/0 oraz

działkę nr ew. 461/5 o pow. 78 m2, uregulowaną w KW WA1P/00013832/2.

 

§2

Źródłem pokrycia kosztów nabycia nieruchomości określonych w § 1 będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.

 

§ 3

Nabyte nieruchomości gruntowe opisane w §1 przeznacza się na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 22.02.2013 12:17
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Renata Suliga