Urząd Gminy Michałowice
22.02.2013 13:43

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Michałowice

z dnia

 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice w brzmieniu określonym
w  załączniku do niniejszej uchwały.

  

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Traci moc uchwała nr XIV/145/2012 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.   

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2013 r.

 


 

Załącznik do uchwały

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Program określa szczegółowe zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 

§ 2.

Celem programu jest:

1)  zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2)  opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3)  odławianie bezdomnych zwierząt;

4)  obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5)  poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6)  usypianie ślepych miotów;

7)  wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8)  zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

 

Rozdział II

Opieka i zapobieganie bezdomności

 

§ 3.

1.    Gmina zapewnia odławianie bezdomnych zwierząt poprzez podpisanie umowy
z Panem Jackiem Wojcieszakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Jacek Wojcieszak Pensjonat „Pies i Kot” Jacek Wojcieszak Hotel „Pies i Kot”.

2.    Podmiot prowadzący odławianie bezdomnych zwierząt zobowiązany jest używać do tego celu urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie zadają im cierpienia.

3.    Do transportu zwierząt będą stosowane środki wyposażone w klatki, spełniające wymagania art. 24 ustawy z dnia 21.07.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późniejszymi zmianami).

4.    Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt poprzez podpisanie umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt im. Zofii
i Romana Witkowskich w Milanówku, przy ul. Brwinowskiej 48.  

5.    Gmina pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów bezdomnych psów lub kotów.

 

§ 4.

1.    Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji wolno żyjących kotów, które zostaną odłowione na jej terenie, a po wykonaniu zabiegu wypuszczone na wolność w miejscu odłowienia.

2.    Bezdomne koty bytujące na terenie gminy będą dokarmiane na koszt gminy przez wolontariuszy działających na jej obszarze.

 

§ 5.

1.    Gmina w porozumieniu z podmiotem świadczącym usługi odławiania bezdomnych zwierząt, schroniskiem oraz wolontariuszami dążyć będzie w pierwszej kolejności do znalezienia bezdomnym zwierzętom z terenu gminy nowych właścicieli.

2.    Stosowne informacje o możliwości adopcji bezpańskich zwierząt umieszczane będą zarówno na stronie internetowej gminy jak również na tablicach ogłoszeń.

3.    Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych, które zostały „zaadoptowane” przez potencjalnych opiekunów.

 

§ 6.

Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych, poprzez podpisanie umowy z Panem Jackiem Wojcieszakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Jacek Wojcieszak Pensjonat „Pies i Kot” Jacek Wojcieszak Hotel „Pies i Kot”. W ramach podpisanej umowy Pan Jacek Wojcieszak zobowiązał się, iż w przypadku zwierząt rannych pomoc udzielana będzie na miejscu zdarzenia przez Lekarza Weterynarii Agnieszkę Szałecką-Klimiuk, z którym Pan Jacek Wojcieszak podpisał odrębną umowę.    

 

§ 7.

Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń
z udziałem zwierząt wolno żyjących – dzikich w tym zdarzeń drogowych, poprzez podpisanie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim.

 

§ 8.

Gmina w ramach Programu prowadzić będzie działania edukacyjne służące podniesienia świadomości mieszkańców w zakresie właściwego stosunku do zwierząt.

 

§ 9.

Na terenie gminy Michałowice brak jest zarejestrowanych siedzib stad zwierząt, stąd w niniejszym Programie nie wskazano gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

 

§ 10.

Przewiduje się na realizację zadań określonych w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” określone kwoty:

1)   odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, kwotę brutto 11 630,88 zł;

2)   zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, kwotę brutto 23 700,00 zł;

3)   usługi weterynaryjne obejmujące kastrację, sterylizację, usypianie ślepych miotów, oraz leczenie zwierząt bezdomnych, kwotę brutto 19 700,00 zł;

4)   zdarzenia z udziałem zwierząt dziko żyjących, kwotę brutto 4 400,00 zł;

5)   dokarmianie zwierząt bezdomnych, kwotę brutto 4 000,00 zł.

 

Rozdział III

Postanowienia końcowe

 

§ 11.

Nadzór na realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt sprawuje Wójt Gminy Michałowice.

Data publikacji: 22.02.2013 13:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Andrzej Łuszczyński