Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
22.02.2013 13:11

Projekt uchwały

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Michałowice.

PROJEKT

Uchwała Nr ………

Rady Gminy Michałowice

z dnia ……………………

 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.), art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391
z późn. zm.), Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 

§ 1

Ustala się górne stawki opłat netto za odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie jednorazowego odbierania odpadów komunalnych zmieszanych:

1)      wywóz nieczystości stałych – pojemnik 120 l – 30 zł,

2)      wywóz nieczystości stałych – pojemnik 240 l – 45 zł,

3)      wywóz nieczystości stałych – pojemnik 1100 l – 120 zł,

4)      wywóz nieczystości stałych  w innego rodzaju pojemnikach – za m 3 – 130 zł.

 

§ 2

Ustala się górne stawki opłat netto ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie jednorazowego odbierania odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny:

1)      za odbiór i unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych:

a)      wywóz nieczystości stałych – pojemnik 120 l – 22 zł,

b)      wywóz nieczystości stałych – pojemnik 240 l – 30 zł,

c)      wywóz nieczystości stałych – pojemnik 1100 l – 75 zł,

d)      wywóz nieczystości stałych w innego rodzaju pojemnikach - za m 3 – 80 zł,

2)      za odbiór i unieszkodliwienie odpadów segregowanych (szkło, makulatura, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe):

a)      wywóz nieczystości stałych – pojemnik 120 l – 15 zł,

b)      wywóz nieczystości stałych – pojemnik 240 l – 20 zł,

c)      wywóz nieczystości stałych – pojemnik 1100 l – 60 zł,

d)      wywóz nieczystości stałych w innego rodzaju pojemnikach - za m 3 – 55 zł.

 

§ 3

Ustala się górną stawkę opłaty netto za odbiór i transport nieczystości ciekłych: 30 zł za 1 m3.

 

§ 4

Traci moc uchwała Nr  XLV/426/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia października 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Michałowice.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po  upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 22.02.2013 13:11
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Andrzej Łuszczyński