Urząd Gminy Michałowice
25.03.2013 13:22

Projekt uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

(projekt)

Uchwała Nr

Rady Gminy Michałowice

z dnia 26 marca 2013 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt.3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.  poz. 267) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 

§ 1.

Uznaje się skargę wniesioną przez pana *** na działania Wójta Gminy Michałowice w sprawie dotyczącej wykopania 40-letnich drzew w granicy między działkami nr 209 i nr 210, położonymi przy ul. Klonowej 1 w Michałowicach za bezzasadną – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                             Wiceprzewodniczący Rady Gminy

                                                                                             Paweł Zacny


 

Załącznik do uchwały

Nr 

Rady Gminy Michałowice

z dnia 26 marca 2013r. 

 

UZASADNIENIE

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w dniu 4 stycznia 2013 roku przekazało Radzie Gminy Michałowice do rozpatrzenia skargę Pana *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

Z treścią skargi Przewodniczący Rady Gminy Michałowice zapoznał Radę Gminy Michałowice podczas  XXV sesji w dniu  15 stycznia 2013 roku.

W wyniku decyzji Rady Gminy sprawa została skierowana do zbadania przez  Komisję Rewizyjną.

W wyniku swoich prac Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i przeanalizowaniu całej zgromadzonej w tej sprawie dokumentacji, wypracowała opinię o poniższej treści:

 

„Opinia dotycząca skargi pana *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

Komisja zapoznała się pisemnymi wyjaśnieniami Wójta Gminy Michałowice, korespondencją i dokumentacją fotograficzną  w sprawie skargi Pana *** dotyczącej wykopania 40-letnich drzew w granicy między działkami nr 209 i nr 210 położonymi przy ul. Klonowej 1 w Michałowicach.

Komisja wysłuchała ustnych informacji  dot. w/w sprawy  złożonych, przez Pana *** oraz Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Andrzeja Łuszczyńskiego.

Komisja zapoznała się szczegółowo z opinią biegłego z listy wojewody ds. ochrony środowiska Wojciecha Wolcendorfa wydaną w tej sprawie. Biegły interpretując zebraną dokumentację fotograficzną stwierdził, iż w wyniku analizy zdjęć oraz luk i przerw powstałych w żywopłocie  nie można jednoznacznie stwierdzić, że usunięto z niego jakiekolwiek drzewo.

Wobec braku dowodów potwierdzających usunięcie drzew, Wójt Gminy Michałowice nie mając podstaw do naliczenia kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia,  postępowanie w  sprawie uznał za bezprzedmiotowe i je umorzył.

W wyniku analizy przedstawionych dokumentów  komisja nie dopatrzyła się nieprawidłowości w działaniach Wójta Gminy Michałowice. Wobec powyższego komisja uznała skargę za niezasadną.”

 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Rada Gminy Michałowice uznaje powyższą skargę za niezasadną.

 

                                                                             Wiceprzewodniczący Rady Gminy

                                                                                             Paweł Zacny

Data publikacji: 25.03.2013 13:22
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Urszula Bejda