Urząd Gminy Michałowice
25.03.2013 16:42

Projekt uchwały

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Michałowice nr XXVI/239/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Michałowice

z dnia  

 

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Michałowice nr XXVI/239/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Michałowice nr XXVI/239/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice § 9 otrzymuje brzmienie: „Wskazuje się gospodarstwo rolne w Pęcicach Małych przy ul. Parkowej 36, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.”

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Data publikacji: 25.03.2013 16:42
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Andrzej Łuszczyński