Urząd Gminy Michałowice
25.03.2013 16:39

Projekt uchwały

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Michałowice nr XXVI/234/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice

Projekt

Uchwała Nr 

Rady Gminy Michałowice

z dnia

 

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Michałowice nr XXVI/234/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W § 15 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI/234/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeby w miesiącu kwietniu i wrześniu.”

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 25.03.2013 16:39
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Andrzej Łuszczyński