Urząd Gminy Michałowice
25.03.2013 16:12

Projekt uchwały

w sprawie: wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.

(projekt)

Uchwała Nr

Rady Gminy Michałowice

 z dnia ..................................

 

w sprawie: wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 35 pkt  15 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje :

 

§ 1

Wydaje się . . . . . . . . . . . .  . opinię o lokalizacji kasyna gry w Hotelu Venecia Palace położonym przy ul. Kasztanowej 44 w Michałowicach-Wsi, wskazanej przez Spółkę z o. o. Estrada Polska z siedzibą przy ul. Rynek 24/25 w Opolu.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 25.03.2013 16:12
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Grażyna Tomaszewska