Urząd Gminy Michałowice
26.03.2013 11:38

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 26, położonej we wsi Suchy Las, gmina Michałowice.

projekt           

Uchwała  Nr … / … / 2013

Rady Gminy   Michałowice

z  dnia …………….. 2013 r.        

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 26, położonej we wsi Suchy Las, gmina Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 26 o pow. 1 500 m2, położonej we wsi Suchy Las, gmina Michałowice, na okres 21 lat. 

 

§ 2

Źródłem pokrycia kosztów związanych z podpisaniem umowy dzierżawy części nieruchomości będą dochody własne budżetu Gminy.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 26.03.2013 11:38
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Renata Suliga