Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
24.04.2013 11:03

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.

projekt

Uchwała Nr              /        /2013

Rady Gminy Michałowice

z dnia ..............  2013 r.

 

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3:

1)       kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach – raz w roku;

2)       kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w klubach dziecięcych – raz w roku;

3)       kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki u dziennych opiekunów – raz w roku.

 

§ 2.

1.       Niezależnie od planu nadzoru pierwszą kontrolę przeprowadza się w terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia działalności przez podmioty, o których mowa w § 1.

2.       W przypadku podmiotów prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki powinna się odbyć do dnia 30 czerwca 2013 r.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wiceprzewodniczący

                                                                                                          Rady Gminy Michałowice

                 Paweł Zacny

Data publikacji: 24.04.2013 11:03
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Alina Żakowska