Urząd Gminy Michałowice
20.06.2013 13:06

Projekt uchwały

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części nieruchomości położonych w Komorowie, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice

projekt

Uchwała Nr …. / …. / 2013

Rady Gminy Michałowice

z dnia ………….……...2013 r.

 

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części nieruchomości położonych w Komorowie, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a w związku z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat poprzedniemu dzierżawcy Pani ***, części nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 984/4 o pow. 124 m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1P/00084369/3 oraz części nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 984/5 o pow. 217 m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1P/00082341/7, położonych w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, oznaczonych na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały literami A-B-C-D-E-F-G-A

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 20.06.2013 13:06
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Renata Suliga