Urząd Gminy Michałowice
20.06.2013 13:02

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na kolejny okres do trzech lat nieruchomości położonej w Nowej Wsi, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

projekt

Uchwała Nr  …. / …… / 2013

Rady Gminy Michałowice

z dnia ………….. 2013 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na kolejny okres do trzech lat nieruchomości położonej w Nowej Wsi, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a w związku z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na kolejny okres do trzech lat dotychczasowemu dzierżawcy PTK Centertel Sp. z o.o., nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 355/2 o pow. 211 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1P/00029806/6, oznaczoną na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały literami A-B-C-D-A.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 20.06.2013 13:02
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Renata Suliga