Urząd Gminy Michałowice
20.06.2013 12:00

Projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2012.

projekt

Uchwała Nr ......./....../2013

Rady Gminy Michałowice

z dnia ............................. 2013 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2012.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Michałowice za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowice na rok 2012.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 20.06.2013 12:00
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Urszula Bejda