Urząd Gminy Michałowice
03.07.2013 12:04

Projekt uchwały

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2013 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

projekt

Uchwała Nr    /    /2013

Rady Gminy Michałowice

z dnia              2013 r.

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych  kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2013 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 89 ust 1 pkt. 2 i 3, art. 91 ust 1   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§  1

1.    Wyrazić zgodę na zaciągnięcie długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2013 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości do kwoty  8 500 000 zł.

2.    Źródłem spłaty kredytów będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.

3.    Kredyty spłacane będą w ratach kwartalnych od roku 2014 nie dłużej niż do roku 2025 włącznie.

 

§ 2

Zabezpieczeniem udzielonych kredytów będą wystawione weksle własne „in blanco” bez protestu  przez Gminę Michałowice.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 03.07.2013 12:04
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Anna Jankowska