Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
03.07.2013 13:09

Projekt uchwały

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice

projekt

Uchwała Nr … / … / 2013     

Rady Gminy Michałowice

z dnia …………………. 2013 r.

 

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) uchwala się co następuje:

 

§1

1.      Nadaje się nazwę „Rotmistrza Witolda Pileckiego" dla ronda u zbiegu ulic Szkolnej i
11 Listopada w Michałowicach. Usytuowanie ronda przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

2.      Nadaje się nazwę „Kapitana Henryka Łagodzkiego" dla ronda u zbiegu ulic Szkolnej i Raszyńskiej w Michałowicach. Usytuowanie ronda przedstawia załącznik do niniejszej uchwały

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 03.07.2013 13:09
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Renata Suliga