Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
03.07.2013 13:31

Projekt uchwały

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej w Granicy, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

projekt

Uchwała Nr …. / …. / 2013

Rady Gminy Michałowice

z dnia ………….……...2013 r.

 

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej w Granicy, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a w związku z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat poprzedniemu dzierżawcy Pani ***, nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 772 o pow. 400 m2, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, oznaczonej na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały literami A-B-C-D-E-F-A.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 03.07.2013 13:31
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Renata Suliga