Urząd Gminy Michałowice
03.07.2013 13:16

Projekt uchwały

w sprawie użyczenia na okres kolejnych trzech lat udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Pruszkowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

PROJEKT

Uchwała Nr  ................... / 2013

Rady Gminy Michałowice

z dnia .............. / 2013

 

w  sprawie  użyczenia  na okres  kolejnych  trzech lat udziału w prawie  własności  nieruchomości  położonej w Pruszkowie, stanowiącej mienie komunalne  Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz 594) oraz  art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, ze zmianami),  uchwala  się, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę  na  zawarcie  umowy użyczenia  na  okres kolejnych  trzech lat   udziału  1/7 części  w prawie  własności  zabudowanej  nieruchomości uregulowanej  w księdze wieczystej WA1P/00020711/0 prowadzonej przez Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu  Rejonowego w  Pruszkowie, oznaczonej w ewidencji  jako  działka nr 266 o pow. 934 m2 położonej przy ulicy Łączniczek AK nr 7 w Pruszkowie, na cele związane  z   użytkowaniem obiektów  lokalowych przez  Powiatową  Stacją  Sanitarno – Epidemiologiczną  w  Pruszkowie.

 

§2

Wykonanie  uchwały  powierza  się Wójtowi Gminy  Michałowice.

 

§ 3

Uchwała  wchodzi w  życie  z  dniem podjęcia.

Data publikacji: 03.07.2013 13:16
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Renata Suliga