Urząd Gminy Michałowice
28.08.2013 12:27

Projekt uchwały

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009­-2013.

Projekt

Uchwała Nr  ……………/2013

Rady Gminy Michałowice

z dnia  ……………...2013 r.

 

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009­2013.

 

Na podstawie art. 21 ust. l pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 200l r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009­2013 z późniejszymi zmianami, załączniki nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie załączników nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 28.08.2013 12:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Urszula Bejda