Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
30.10.2013 15:43

Projekt uchwały

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Granica - część I", obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym Granica oraz działkę nr ew. 1115 w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś

PROJEKT

UCHWAŁA  Nr  _____/___/2013

Rady Gminy Michałowice

z dnia __ ____________ 2013r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Granica – część I”,

obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym Granica

oraz działkę nr ew. 1115 w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Michałowice analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz ustalenia dotyczące niezbędnego zakresu prac planistycznych.

 

§ 2.

1.      Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Granica – część I”, obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym Granica oraz działkę nr ew. 1115 w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś.

2.      Ustala się, że zakres sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winien być zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.      Granice obszaru planu, o którym mowa w ust. 1 wyznaczają: granica administracyjna Gminy Michałowice, granica obrębu geodezyjnego Granica, oś linii kolejowej WKD, granica obrębu geodezyjnego Granica, północna granica działki nr ew. 1115 w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś, granica obrębu geodezyjnego Granica, granice działek nr ew. 101/4, 552, 1227, 551/8 i 550 w obrębie geodezyjnym Granica, oś ulicy Głównej, oś ulicy Kubusia Puchatka (działki nr ew. 908 w obrębie geodezyjnym Granica) oraz granica administracyjna Gminy Michałowice.

4.      Granice planu, o którym mowa w ust. 1 oznaczone są na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do uchwały, literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-A.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Analizy

dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium oraz niezbędny zakres prac planistycznych

 

do uchwały Nr ______/___/2013 Rady Gminy Michałowice z __ ______________ 2013r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Granica – część I”,

obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym Granica

oraz działkę nr ew. 1115 w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś

 

W związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) stwierdza się:

 

I.       TEREN OBJĘTY ANALIZĄ:

Analizowany obszar znajduje się w Gminie Michałowice i obejmuje tereny położone w obrębie geodezyjnym Granica oraz działkę nr ew. 1115 w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś. Granice obszaru planu, o którym mowa w ust. 1 wyznaczają: granica administracyjna Gminy Michałowice, granica obrębu geodezyjnego Granica, oś linii kolejowej WKD, granica obrębu geodezyjnego Granica, północna granica działki nr ew. 1115 w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś, granica obrębu geodezyjnego Granica, granice działek nr ew. 101/4, 552, 1227, 551/8 i 550 w obrębie geodezyjnym Granica, oś ulicy Głównej, oś ulicy Kubusia Puchatka (działki nr ew. 908 w obrębie geodezyjnym Granica) oraz granica administracyjna Gminy Michałowice.

 

II.    STAN ISTNIEJĄCY TERENU:

Analizowany obszar obejmuje tereny w większości niezabudowane, urbanizujące się tereny wzdłuż ulicy Głównej i zalewowe tereny łąkowe w obrębie geodezyjnym Granica. W wyznaczonym obszarze istnieją zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne, magazynowe oraz rekreacyjne. W zachodniej części istniejące ogródki działkowe przy ul. Barbary. W omawianym obszarze występują dwa stanowiska archeologiczne o numerach 59-64/2 i 59-64/3, objęte ochroną Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Część obszaru znajduje się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Są to tereny obecnie w większości niezabudowane trwale, poza istniejącymi altanami na terenie ogródków działkowych. Obszar graniczy bezpośrednio z gminą Brwinów.

 

III. ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANU:

Obecnie część analizowanego obszaru pozbawiona jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do 31 grudnia 2003r. obowiązywał tu plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XXVIII/120/92 z 30 czerwca 1992r. Dla terenów położonych w północno-zachodniej części obszaru pomiędzy torami kolejki WKD i ulicą Rekreacyjną obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”, obejmująca fragmenty osiedla Komorów, wsi Komorów, wsi Granica i wsi Nowa Wieś zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LIV/405/2002 z 28 czerwca 2002r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 31 sierpnia 2002r. nr 232, poz. 5913).

 

IV. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ

Stwierdzono konieczność rozpoczęcia procedury opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) w związku z zamiarem ustalenia zasad ochrony urbanistycznej, zasad i warunków zabudowy oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznej na terenach objętych niniejszym opracowaniem. 

Zakres sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

V. STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) stwierdza się, że przewidywane funkcje i rozwiązania są zgodne z polityką przestrzenną Gminy i nie naruszają ustaleń zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r.

Z rysunku obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice wynika, że obszary, których dotyczy uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są określone, jako:

1.      M1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2.      UZ – tereny usług i zieleni urządzonej;

3.      ZO – tereny ogródków działkowych;

4.      ZP – tereny zieleni rekreacyjnej – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele inwestycji rekreacyjnych w krajobrazie przyrodniczym;

5.      ZN – tereny otwarte w ciągu rzek /pasma zieleni/ oraz tereny cenne pod względem przyrodniczo-krajobrazowym wymagające ochrony;

6.      ZL – tereny leśne;

7.      KDG, KDL – tereny dróg publicznych i węzłów komunikacyjnych, w tym projektowanej drogi głównej tzw. „Paszkowianki”.

Dla wyodrębnionych obszarów w Studium nie określa się szczegółowo przeznaczenia obszarów, ale wskazuje podstawowe kierunki przeznaczenia terenów oraz ich parametry zabudowy i zagospodarowania, wskazując również dopuszczalny zakres i ograniczenia zmian przeznaczenia. Ostateczne rozmieszczenie funkcji wraz z ich parametrami zostanie sprecyzowane w opracowanym na podstawie niniejszej uchwały miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ponieważ granice poszczególnych obszarów zostaną precyzyjnie określone i wytyczone w planie miejscowym, jako kryteria określenia funkcji przyjęto:

-          uwzględnienie dotychczasowego zainwestowania,

-          uwzględnienie pożądanych społecznie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

-          dotychczasowe przesądzenia (w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) o lokowaniu w obszarze Gminy obiektów służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych (w skali powiatu, województwa, kraju, itp.),

-          uwzględnienie naturalnych uwarunkowań środowiska przyrodniczego,

-          uwzględnienie zainwestowania infrastrukturą techniczną i siecią dróg,

-          uwzględnienie istniejących i rozwijających się powiązań komunikacyjnych z układem zewnętrznym,

-          uwzględnienie praw dysponowania terenami (m.in. w aspekcie możliwości nieodpłatnego przejęcia gruntów na cele komunalne),

-          uwzględnienie rozstrzygnięć dotyczących sposobu rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynikających z załącznika nr 3 do uchwały Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”.

W obszarze wyznaczonym do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego występują bardzo zróżnicowane grunty: zabudowane, drogowe, wody, nieużytki oraz grunty rolne, łąki i pastwiska klas IV – VI. W tym obszarze nie występują grunty rolne, które - w przypadku ich przeznaczenia na cele nierolnicze, wymagały będą uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia. Dla części terenów w wyznaczonym obszarze odpowiednie zgody wydane zostały do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice uchwalonego 30 czerwca 1992r., który przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2004r.

 

VI.   ANALIZA NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC PLANISTYCZNYCH DLA OBSZARU PLANU

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określono §2 ust. 3 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu oraz w pkt. I niniejszych Analiz.

Zakres merytoryczny opracowania:

-          projekt planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem stosowanych standardów przy zachowaniu ustaleń projektów tekstu i rysunku planu wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) oraz zgodnie z zakresem ustalonym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

-          rysunek planu zagospodarowania będzie sporządzony na mapach w skali 1:1000 lub 1:2000.

-          do opracowywanego planu zagospodarowania przestrzennego może zaistnieć konieczność zaktualizowania opracowania ekofizjograficznego sporządzonego wraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r.

-          wraz z planem zagospodarowania przestrzennego sporządzona będzie prognoza oddziaływania na środowisko i prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

Materiały geodezyjne:

Przystąpienie do sporządzania planu wiąże się z koniecznością wykorzystania urzędowych kopii mapy zasadniczej dla terenu objętego planem. Do opracowań planistycznych zostaną wykorzystane kopie map wydane przez Składnicę Map i Dokumentów Geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Załączniki

Data publikacji: 30.10.2013 15:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 19
Autor: Jarosław Sobol