Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
31.10.2013 11:55

Projekt uchwały

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Michałowicach Nr XIII/132/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

projekt

Uchwała nr …...................

Rady Gminy Michałowice

z dnia …..............................

 

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Michałowicach Nr XIII/132/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 

 

Na podstawie art. 7 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu : Uchwała Nr 24/483/2011 z dnia 09.05.2011 r. Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr XIII/132/2012 Rady Gminy w Michałowicach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu  dokonuje się następujących zmian:

 

1)      w §1, w pkt. 1 lit. d   otrzymuje brzmienie: „d) ul. Tulipanowa na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kwiatów Polnych (dz. nr ew. 546) długości 32 m o nawierzchni utwardzonej”,

2)      w §1, w pk 1 lit. e  otrzymuje brzmienie: „e) ul. Tulipanowa na odcinku od ul. Kwiatów Polnych do ul. Azaliowej  (dz. nr ew. 530) długości 69 m o nawierzchni utwardzonej”,

3)      w §1 , w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie: „f) ul. Azaliowa na odcinku od ul. Konwaliowej do ul. Krokusowej (dz. nr ew. 529) długości 165 m o nawierzchni utwardzonej”,

4)      w §1, w pkt 1 lit. h otrzymuje brzmienie: „h) ul. Konwaliowa na odcinku od ul. Pęcickiej do ul. Azaliowej (dz. nr ew. 605) długości 129 m o nawierzchni utwardzonej”,

5)      załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Data publikacji: 31.10.2013 11:55
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 16
Autor: Andrzej Łuszczyński