Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
30.10.2013 15:33

Projekt uchwały

w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.

projekt

Uchwała Nr             /2013

Rady Gminy Michałowice

z dnia                                           2013 r.

 

w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) a także art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 14 ust. 5 i 7 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie od godz. 8:00 do 13:00 tj. w wymiarze 5 godzin dziennie.

 

§ 2.

1.       Określa się, że wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar ustalony w § 1 wynosi 1 zł (jeden złoty) za godzinę.

2.       Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego obliczana jest jako iloczyn opłaty określonej w ust. 1, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad wymiar ustalony w § 1 oraz liczby dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.

 

§ 3.

1.       Ustala się całkowite zwolnienie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez trzecie i każde następne dziecko uczęszczające do przedszkola z jednej rodziny.

2.       Całkowitego zwolnienia z opłaty udziela się na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

 

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Gminy Michałowice Nr VII/52/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Michałowice.

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2014 r.

Data publikacji: 30.10.2013 15:33
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Alina Żakowska