Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
30.10.2013 15:56

Projekt uchwały

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 636

PROJEKT

Uchwała nr  …… /……. /  2013

Rady Gminy Michałowice

z dnia ……………. 2013 r.

 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 636

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2012 r., poz. 1187 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej uregulowanej w księdze wieczystej KW WA1P/00032227/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice, stanowiącej działkę nr ew. 636, z przeznaczeniem na zakładanie lub rozszerzenie cmentarzy komunalnych.

 

§ 2

Źródłem pokrycia kosztów zawarcia, w formie aktu notarialnego, umowy nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości opisanych w § 1, będą dochody własne budżetu Gminy.

 

§ 3

Nabytą nieruchomość gruntową, wymienioną w § 1 przeznacza się na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 30.10.2013 15:56
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Renata Suliga