Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
30.10.2013 15:45

Projekt uchwały

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Granica - część II", obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych Granica i Komorów-Wieś

PROJEKT

UCHWAŁA  Nr  ____/___/2013

Rady Gminy Michałowice

z dnia __ ____________ 2013r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Granica – część II”,

obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych Granica i Komorów-Wieś

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Michałowice analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz ustalenia dotyczące niezbędnego zakresu prac planistycznych.

 

§ 2.

1.      Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Granica – część II”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych Granica i Komorów-Wieś.

2.      Ustala się, że zakres sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winien być zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.      Granice obszaru planu, o którym mowa w ust. 1 wyznaczają: granica administracyjna Gminy Michałowice, południowa granica działki nr ew. 720 w obrębie geodezyjnym Granica stanowiącej ul. Dębową, granice działki nr ew. 725 w obrębie geodezyjnym Granica, oś ulicy Mikołaja Reja, oś ulicy Cypriana Kamila Norwida, granice działek nr ew. 63/1, 68/1, 69/1 i 69/2 w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś, wschodnia i północna granica działki nr ew. 72 w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś, oś ulicy Turystycznej oraz granica administracyjna Gminy Michałowice.

4.      Granice planu, o którym mowa w ust. 1 oznaczone są na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do uchwały, literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-A.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Analizy

dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium oraz niezbędny zakres prac planistycznych

 

do uchwały Rady Gminy Michałowice Nr _____/___/2013 z __ ______________ 2013r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Granica – część II”,

obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych Granica i Komorów-Wieś

 

W związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) stwierdza się:

 

I.       TEREN OBJĘTY ANALIZĄ:

Analizowany obszar znajduje się w Gminie Michałowice i obejmuje tereny położone w obrębach geodezyjnych Granica i Komorów-Wieś. Granice obszaru wyznaczają: granica administracyjna Gminy Michałowice, południowa granica działki nr ew. 720 w obrębie geodezyjnym Granica stanowiącej ul. Dębową, granice działki nr ew. 725 w obrębie geodezyjnym Granica, oś ulicy Mikołaja Reja, oś ulicy Cypriana Kamila Norwida, granice działek nr ew. 63/1, 68/1, 69/1 i 69/2 w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś, wschodnia i północna granica działki nr ew. 72 w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś, oś ulicy Turystycznej oraz granica administracyjna Gminy Michałowice.

 

II.    STAN ISTNIEJĄCY TERENU:

Analizowany obszar obejmuje tereny niezabudowane, zabudowane i urbanizujące. Największą część obszaru zajmują niezainwestowane, prywatne tereny leśne w obrębie geodezyjnym Granica. W wyznaczonym obszarze istnieją wyłącznie zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne z budynkami gospodarczymi. We wschodniej części istniejący cmentarz parafialny przy ul. Turystycznej. W omawianym obszarze występują dwa stanowiska archeologiczne o numerach 59-64/2 i 59-64/3, objęte ochroną Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Część obszaru położona na terenie Granicy znajduje się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, natomiast część w Komorowie-Wsi położona jest w Strefie Zurbanizowanej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar graniczy bezpośrednio z gminą Brwinów.

 

III. ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANU:

Obecnie większa część analizowanego obszaru pozbawiona jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do 31 grudnia 2003r. obowiązywał tu plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XXVIII/120/92 z 30 czerwca 1992r. Dla terenów położonych w północnej i wschodniej części obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”, obejmująca fragmenty osiedla Komorów, wsi Komorów, wsi Granica i wsi Nowa Wieś zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LIV/405/2002 z 28 czerwca 2002r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 31 sierpnia 2002r. nr 232, poz. 5913).

 

IV. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ

Stwierdzono konieczność rozpoczęcia procedury opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) w związku z zamiarem ustalenia zasad ochrony urbanistycznej, zasad i warunków zabudowy oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznej na terenach objętych niniejszym opracowaniem. 

Zakres sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

V. STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) stwierdza się, że przewidywane funkcje i rozwiązania są zgodne z polityką przestrzenną Gminy i nie naruszają ustaleń zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r.

Z rysunku obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice wynika, że obszary, których dotyczy uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są określone, jako:

1.      M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej krajobrazowej;

2.      ZL – tereny leśne;

3.      ZC – tereny cmentarzy;

4.      KDL – tereny publicznych dróg lokalnych.

Dla wyodrębnionych obszarów w Studium nie określa się szczegółowo przeznaczenia obszarów, ale wskazuje podstawowe kierunki przeznaczenia terenów oraz ich parametry zabudowy i zagospodarowania, wskazując również dopuszczalny zakres i ograniczenia zmian przeznaczenia. Ostateczne rozmieszczenie funkcji wraz z ich parametrami zostanie sprecyzowane w opracowanym na podstawie niniejszej uchwały miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ponieważ granice poszczególnych obszarów zostaną precyzyjnie określone i wytyczone w planie miejscowym, jako kryteria określenia funkcji przyjęto:

-          uwzględnienie dotychczasowego zainwestowania,

-          uwzględnienie pożądanych społecznie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

-          dotychczasowe przesądzenia (w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) o lokowaniu w obszarze Gminy obiektów służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych (w skali powiatu, województwa, kraju, itp.),

-          uwzględnienie naturalnych uwarunkowań środowiska przyrodniczego,

-          uwzględnienie zainwestowania infrastrukturą techniczną i siecią dróg,

-          uwzględnienie istniejących i rozwijających się powiązań komunikacyjnych z układem zewnętrznym,

-          uwzględnienie praw dysponowania terenami (m.in. w aspekcie możliwości nieodpłatnego przejęcia gruntów na cele komunalne),

-          uwzględnienie rozstrzygnięć dotyczących sposobu rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynikających z załącznika nr 3 do uchwały Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”.

W obszarze wyznaczonym do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego występują bardzo zróżnicowane grunty: zabudowane, drogowe, nieużytki oraz grunty rolne klas IV - VI. W tym obszarze nie występują grunty rolne, które - w przypadku ich przeznaczenia na cele nierolnicze, wymagały będą uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia. Dużą część obszaru stanowią grunty leśne klas V-VI, które będą wymagały uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne. Dla części terenów w wyznaczonym obszarze odpowiednie zgody wydane zostały do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice uchwalonego 30 czerwca 1992r., który przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2004r.

 

VI.   ANALIZA NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC PLANISTYCZNYCH DLA OBSZARU PLANU

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określono §2 ust. 3 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu oraz w pkt. I niniejszych Analiz.

 

Zakres merytoryczny opracowania:

-          projekt planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem stosowanych standardów przy zachowaniu ustaleń projektów tekstu i rysunku planu wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) oraz zgodnie z zakresem ustalonym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

-          rysunek planu zagospodarowania będzie sporządzony na mapach w skali 1:1000 lub 1:2000.

-          do opracowywanego planu zagospodarowania przestrzennego może zaistnieć konieczność zaktualizowania opracowania ekofizjograficznego sporządzonego wraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r.

-          wraz z planem zagospodarowania przestrzennego sporządzona będzie prognoza oddziaływania na środowisko i prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

Materiały geodezyjne:

Przystąpienie do sporządzania planu wiąże się z koniecznością wykorzystania urzędowych kopii mapy zasadniczej dla terenu objętego planem. Do opracowań planistycznych zostaną wykorzystane kopie map wydane przez Składnicę Map i Dokumentów Geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Załączniki

Data publikacji: 30.10.2013 15:45
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 21
Autor: Jarosław Sobol