Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
30.10.2013 15:54

Projekt uchwały

w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice" na rok 2014.

      Projekt

Uchwała Nr           /2013

Rady Gminy Michałowice

z dnia ……………

 

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice” na rok 2014.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2013 r. poz. 594 ze zm. ) i art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice” na rok 2014 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

 


 

                                                                                          Załącznik do

                                                                                                   Uchwały Nr

                                                                                                   Rady Gminy Michałowice

                                                                                                   z dnia

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2014

 

Wstęp

 

          Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych należą do  zadań własnych gminy. Zadanie to realizowane jest w ramach rocznego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Podstawę prawną programu stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r, poz. 1356 ze zm.). Ponadto program opiera się na ustawie  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) oraz ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.). Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych powinna przyczyniać się do ograniczania dostępności i spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, działania na rzecz trzeźwości  oraz przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu.  Program został opracowany na podstawie rekomendacji  do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest zgodny z założeniami Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015, oraz Gminnym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2016.


Rozdział I

Charakterystyka zjawiska

 

            Najbardziej rozpowszechnioną formą uzależnień w Polsce jest alkohol, który wg danych WHO znajduje się na trzecim miejscu po nikotynie i nadciśnieniu tętniczym czynników skracających życie.

     Alkohol powoduje uzależnienie, stanowi obciążenie w wielu dziedzinach życia. Obejmuje szkody zdrowotne i społeczne.  Raport „Alkohol w Europie. Perspektywa zdrowia publicznego”  opracowany dla Komisji Europejskiej ocenia, że aż  23 miliony europejczyków jest uzależnionych od alkoholu a alkohol jest przyczyną 195 tysięcy zgonów rocznie w Europie. Natomiast w Polsce według raportów PARPA, uzależnionych od alkoholu z objawami klinicznymi jest około 850 tys. osób a osób pijących szkodliwie 3,6 mln.

            Dorośli członkowie rodzin alkoholowych, w których nadużywanie alkoholu zaburza życie rodzinne stanowią w Polsce  populację liczącą 1,5 – 2 mln. osób. Jednocześnie dzieci i młodzież żyjąca w tych rodzinach to także około 2 mln. W 2012 roku w Gminie Michałowice przeprowadzono diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych. Badaniami objęto grupę 200 osób dorosłych oraz  młodzież  w trzech zespołach szkół w Michałowicach, Nowej Wsi i Komorowie. W sumie przebadano  57 uczniów szkoły podstawowej, 445 uczniów  w szkołach gimnazjalnych i 62 uczniów w szkole ponadgimnazjalnej oraz przeprowadzono 15 wywiadów swobodnych z przedstawicielami różnych służb i instytucji z terenu Gminy.

     Z badań dorosłych mieszkańców Gminy  Michałowice wynika, że alkoholizm jest drugim  po bezrobociu najistotniejszym problemem występującym w Gminie Michałowice.  Niepokojące jest, że aż 83,7% badanych zdeklarowała, że nie posiada wiedzy na temat prowadzonych lokalnie działań, których celem jest przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniom od alkoholu.

                Niepokojący jest również fakt, iż kontakt z alkoholem mają osoby niepełnoletnie. Przyznało się do tego aż 16,1% badanych uczniów szkoły podstawowej, 54,1% badanych gimnazjalistów oraz 66,1% badanych uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Ponadto 19,1% gimnazjalistów oraz 43,5% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej przynajmniej raz w życiu upiło się, tracąc kontrolę nad własnym zachowaniem.  Najbardziej sprzyjające okoliczności do kontaktu z substancjami psychoaktywnymi stwarzają wakacje oraz czas wolny. Ponadto badania pokazały, że  rodzice dość często nie zauważają tego, że ich dzieci znajdują się pod wpływem alkoholu i narkotyków.

                Bardzo często problemem towarzyszącym alkoholizmowi jest przemoc. Badania pokazały, że wśród dorosłych ankietowanych 23,7%  przyznało, że zna osobę ze swojego środowiska doświadczającą przemocy fizycznej,  ponad 35,5% przyznało, że zna osobę doznającą przemocy psychicznej, natomiast 37,4%  respondentów zna przypadki bicia dzieci przez ich rodziców czy opiekunów.

     Badania potwierdziły również występowanie problematyki przemocy wśród młodych osób z którą spotykają się zarówno w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Do znajomości osoby z otoczenia, która doświadcza przemocy ze strony rodziny lub otoczenia rówieśniczego, przyznaje się 17,2% uczniów szkoły podstawowej, 29,6% gimnazjalistów oraz 32,3% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.

Powyższe dane wskazują, że problematyka uzależnień i przemocy zarówno wśród dorosłych i młodzieży jest w ocenie badanych jednym z wiodących problemów na terenie Gminy. Przeprowadzone badania wykazały także, że dotychczasowe kierunki działań są właściwe, a uzyskane negatywne wyniki są niższe od krajowych. Biorąc pod uwagę wyniki badań należy   kontynuować dotychczasowe zadania w szczególności skierowane na prowadzenie szerokiej edukacji środowiskowej rozpowszechniającej informacje dotyczące istniejącego systemu pomocy i wsparcia dla mieszkańców Gminy Michałowice, oraz edukację rodziców w celu wzmocnienia funkcji wychowawczych i uwrażliwienia na możliwość pojawienia się problematyki uzależnień u dzieci.

         Integralna profilaktyka uzależnień zakłada solidarne współdziałanie różnych środowisk na rzecz kształtowania u dzieci i młodzieży postaw abstynenckich, co oznacza pomaganie dzieciom i młodzieży w zajęciu dojrzałej postawy we wszystkich podstawowych dziedzinach ludzkiego życia. Ważne jest zatem aby w zakresie działań zapobiegawczych, naprawczych i pomocowych prowadzona była dalsza współpraca pomiędzy:

1)      Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej,

2)      Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3)      Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym,

4)      Komisariatem Policji w Regułach,

5)      szkołami,

6)      Poradnią Leczenia Uzależnień w Pruszkowie,

7)      Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia,

8)      Zespołem Ośrodków Wsparcia.

 

Rozdział II

Cele Programu

 

Program zakłada realizację następujących celów:

1)      przeciwdziałanie problemom alkoholowym m.in. poprzez wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców  z zakresu problematyki uzależnień i zachowań ryzykownych,

2)      podniesienie kompetencji osób zajmujących się tematyką uzależnień, przemocy oraz profilaktyki na terenie Gminy

3)      zapewnienie skutecznej pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz rodzinom w których występują problemy alkoholowe bądź przemoc.

 

Rozdział III

Odbiorcy programu

 

Odbiorcami  programu są mieszkańcy Gminy Michałowice a  w szczególności osoby uzależnione i doznające przemocy oraz ich rodziny, osoby i rodziny ze środowisk zagrożonych oraz dzieci i młodzież.

 

Rozdział IV

Zadania w ramach programu

 

Zadanie 1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu w szczególności:

1)      zakup usług zdrowotnych i programów zdrowotnych w tym pomocy terapeutycznej prowadzonej przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Mazurkiewicza, Wojewódzki  Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie,

2)      zapewnienie dostępu do informacji o placówkach świadczących pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych.

 

Zadanie 2 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

1)      udzielanie wsparcia i informacji  osobom uzależnionym i ofiarom przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie  punktu poradnictwa specjalistycznego  oraz informacyjno–konsultacyjnego w tym zatrudnianie specjalistów z różnych dziedzin,

2)      zakup lub opracowanie i wydruk materiałów edukacyjnych,  ulotek, informatorów dotyczących oferty pomocy dla osób i członków rodzin z problemem uzależnienia czy doznających przemocy,

3)      finansowanie działalności terapeutycznej w ramach grupy wsparcia dla osób współuzależnionych w tym: terapii grupowej dla ofiar przemocy oraz treningu dla osób wychodzących z nałogu prowadzonej przez  Poradnię Leczenia Uzależnień w Pruszkowie,

4)      współpracę z Zespołem Ośrodków Wsparcia w Piastowie w ramach pomocy świadczonej ofiarom przemocy,

5)      finansowanie szkoleń w tym szkoleń pozwalających na uzyskanie certyfikatu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy dla osób pracujących w obszarze przemocy i alkoholizmu wraz z kosztami dojazdu, których zasady określa się odrębnie,

6)      zakup i prenumerata tematycznych książek, publikacji i czasopism,

7)      doskonalenie metod interwencji przeciwdziałania przemocy w ramach procedury „Niebieskiej Karty”,

8)      finansowanie spotkań, zajęć, wyjazdów w tym kolonijnych z programem terapeutycznym dla dzieci i młodzieży.

 

Zadanie 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców  w szczególności dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i pracowników różnych służb,  w szczególności:

1)      prowadzenie rekomendowanych oraz innych programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w szczególności na terenie placówek oświatowych,

2)      organizowanie i finansowanie kosztów działań służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej, turystycznej i sportowej w tym: obozów, kolonii, półkolonii, wycieczek, spotkań warsztatów,

3)      organizowanie konkursów, quizów edukacyjnych, wystaw, promujących zdrowy styl życia wolny od środków psychoaktywnych w tym finansowanie nagród,

4)      włączanie się w ogólnopolskie kampanie i programy profilaktyczne  w tym z zakresu przeciwdziałania przemocy,

5)      finansowanie szkoleń dla Członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych grup zawodowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, przemocy w rodzinie oraz pracy z rodzinami

6)      finansowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców z zakresu przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu,

7)      prowadzenie punktu poradnictwa specjalistycznego PIK w tym ponoszenie kosztów utrzymania i zatrudnianie specjalistów z różnych dziedzin,

8)      zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych w tym książek, czasopism związanych z działalnością profilaktyczną,

9)      diagnozowanie problematyki uzależnień w środowisku lokalnym oraz  ocena skuteczności programów profilaktycznych,

10)  podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb społecznych w zakresie profilaktyki oraz działalności informacyjnej i edukacyjnej w tym m. in: wspieranie rozwoju wolontariatu, finansowanie spotkań, debat, warsztatów, lokalnych kampanii itp.,

11)  podejmowanie działań informacyjnych w lokalnej prasie, na stronie internetowej, w trakcie imprez gminnych dotyczących problematyki uzależnień i przemocy.

12)  finansowanie wydarzeń, spotkań, warsztatów promujących wartości rodzinne i alternatywne formy wypoczynku oraz warsztatów rozwijających umiejętności wychowawcze rodziców. 

                                                                         

Zadanie 4

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez  wzajemne informowanie i promowanie działań.

 

Zadanie 5

Finansowanie wyposażenia oraz bieżących kosztów utrzymania siedziby Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pokrywanie kosztów związanych z zakresem prac komisji w tym np. koszty biegłych, koszty  sądowe.

 

Rozdział V

Zadania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Zadanie1

Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w tym:

1)      wzywanie osób uzależnionych od alkoholu oraz motywowanie zarówno osób uzależnionych współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego,

2)      rozpatrywanie otrzymanych zgłoszeń dotyczących osób uzależnionych od        alkoholu,

3)      kierowanie osób, co do których istnieje podejrzenie o nadużywanie alkoholu na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

4)      przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią       wydaną przez biegłych,

5)      złożenie do właściwego sądu rejonowego wniosku o wszczęcie postępowania.

 

 

Zadanie 2.

Przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

1.Kontrola polega na sprawdzeniu :

1)      przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, w tym zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz przeprowadzania kontroli w punkcie sprzedaży           i podawania napojów alkoholowych,

2)      przestrzegania przez przedsiębiorców zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych poza miejscami do tego wydzielonymi,

3)      wywiązywania się z zobowiązywania przedsiębiorców do umieszczenia w widocznym miejscu, w punkcie sprzedaży alkoholu następujących informacji:

a)      o zakazie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 lat i osobom nietrzeźwym,

b)      o zakazie sprzedaży na kredyt i pod zastaw,

c)      o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych,

d)      w punktach sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zakazie spożycia alkoholu w punkcie sprzedaży i jego najbliższym otoczeniu.

2. Kontrole są przeprowadzane w zespołach dwuosobowych składających się z członków Gminnej  

    Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami przedstawia się  organowi wydającemu zezwolenie. Kontrolowany przedsiębiorca w przypadku otrzymania zaleceń pokontrolnych zobowiązany jest w terminie 30 dni powiadomić Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Michałowice o sposobie wykonania tych zaleceń. O ile kontrolowany przedsiębiorca w wyznaczonym terminie nie przedstawi sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych w Referacie Spraw Obywatelskich zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające przedstawione w protokole nieprawidłowości. Z przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący sporządza protokół w trzech egzemplarzach dla:

1)   Przedsiębiorcy,

2)   Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Michałowice,

3)   Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4.    Kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadza się zgodnie z planem kontroli na 2013 r.  na podstawie imiennego upoważnienia Członka Komisji wydanego przez Wójta Gminy. 

 

Rozdział VI

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

  1. Członek Komisji otrzymuje wynagrodzenie raz w miesiącu na postawie złożonego oświadczenia o wykonaniu czynności potwierdzonego przez Przewodniczącego Komisji według następujących zasad wynagradzania:

1)      za posiedzenie Komisji - 100 zł,

2)      za dyżur członka Komisji oraz wykonywanie  innych czynności określonych w regulaminie - 45zł,

3)      za udział w przeprowadzeniu kontroli i rekontroli jednego punktu sprzedaży napojów alkoholowych – 45 zł.

  1. Za udział w pracach, o których mowa w ust. 1 uważa się czynności związane z realizacją zadań Komisji wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także czynności określone w Regulaminie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  2. Środki na wypłatę wynagrodzenia wymienionego w ust. 1 zapewnia się corocznie w budżecie Gminy Michałowice w ramach dochodów własnych pochodzących z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 

Rozdział   VII

Przewidywane rezultaty

 

Program przewiduje osiągnięcie następujących rezultatów:

1)      objęcie w szczególności  dzieci i młodzieży szkolnej działaniami o charakterze profilaktycznym,

2)      wzmocnienie postaw abstynenckich oraz postaw sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu w społeczności ,

3)      wzmocnienie umiejętności i kompetencji rodziców, oraz pracowników,

4)      dostarczenie  informacji na temat  istniejącego systemy pomocy i wsparcia dla mieszkańców Gminy Michałowice,

5)      zapewnienie dostępności wsparcia specjalistycznego świadczonego w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego,

6)      poszerzenie oferty organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

 

Rozdział VIII

Realizatorzy  program

 

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Program realizowany będzie  przy współpracy ze szkołami, placówkami służby zdrowia, firmami i osobami fizycznymi realizującymi usługi z zakresu programu.

 

Rozdział IX

Finansowanie programu

 

Środki finansowe na realizację programu stanowią dochody własne Gminy pochodzące z wpływów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych znajdujące się w budżecie Gminy Michałowice w  rozdziale 85154.

 

Rozdział X

Sprawozdawczość

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu  stanowić będzie integralną część sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Data publikacji: 30.10.2013 15:54
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Iwona Radzimirska