Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
30.10.2013 15:50

Projekt uchwały

w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej

Projekt

Uchwała …../....... /2013
Rady Gminy MICHAŁOWICE

z dnia ………..

 

w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. pozycja 594 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Michałowice Uchwala co następuje:

 

§ 1.  

Przystąpić do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej.

 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice

 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 30.10.2013 15:50
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Remigiusz Górniak