Urząd Gminy Michałowice
13.12.2013 14:12

Projekt uchwały

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego

projekt

Uchwała Nr … / … / 2013

Rady Gminy Michałowice

z dnia ……………………. 2013 r.

 

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego

 

Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1

Odmawia się uwzględnienia wezwania Pana ***, Pani ***, Pani ***, Pani ***, Pana *** oraz Pani *** do usunięcia naruszenia interesu prawnego poprzez podjęcie Uchwały Nr XXVIII/255/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice, przez nadanie drodze stanowiącej działkę ewid. nr 270/2 nazwy ulicy „Śliwkowej”.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 13.12.2013 14:12
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Urszula Bejda