Urząd Gminy Michałowice
13.12.2013 13:39

Projekt uchwały

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.

projekt

Uchwała Nr    /     /2013

Rady Gminy Michałowice

 z dnia             2013 r. 

 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2013 r.  poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012 w załączniku Nr 2 Dochody samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2013 roku, dokonuje się zmian  zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały,

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 13.12.2013 13:39
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Anna Jankowska