Urząd Gminy Michałowice
13.12.2013 14:06

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Michałowice do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Michałowice a pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Projekt

 Uchwała Nr …………….

Rady Gminy Michałowice

z dnia ……………. 2013 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Michałowice do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym
i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Michałowice a pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Michałowice a pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

2. Porozumienie będzie regulowało w szczególności kwestie współpracy gmin przy programowaniu, wdrażaniu, koordynacji, finansowaniu, ewaluacji oraz rozliczaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 13.12.2013 14:06
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Remigiusz Górniak