Urząd Gminy Michałowice
13.12.2013 14:10

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użytkowania nieruchomości, wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 187, położona w Sokołowie, gmina Michałowice.

Projekt 

Uchwała  Nr        /          / 2013

Rady Gminy   Michałowice

z  dnia                                 2013 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użytkowania nieruchomości, wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 187, położona w Sokołowie, gmina Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), uchwala się, co następuje:

 

§1

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użytkowania przez Gminę Michałowice nieruchomości wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej wsi Sokołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 187 o pow. 5 200 m2, położonej w Sokołowie, gmina Michałowice, na okres 15 lat. 

 

§2

Nieruchomość, o której mowa w § 1, przeznacza się na cele mające charakter rekreacyjno-sportowy.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 13.12.2013 14:10
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Renata Suliga