Urząd Gminy Michałowice
12.06.2013 10:05

Uchwała Nr XXIX/260/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa użytkowania wieczystego do działki nr ew. 716/30, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, z późn. zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie na podstawie umowy kupna - sprzedaży przez Gminę Michałowice prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 716/30 o pow. 0,0184 ha, uregulowanej w KW WA1P/00080032/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle.

 

§2

Źródłem pokrycia kosztów nabycia nieruchomości określonych w § 1 będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.

 

§ 3

Nabytą część nieruchomości gruntowej opisaną w §1 przeznacza się na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący

                                                                                                          Rady Gminy Michałowice

                 Paweł Zacny

Data publikacji: 12.06.2013 10:05
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Renata Suliga