Urząd Gminy Michałowice
17.01.2013 13:39

Uchwała Nr XXV/224/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 stycznia 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/223/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Na podstawie art. 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W § 1 w ust. 2 Uchwały Nr XXIV/223/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu kwotę „1 580 000 zł” zastępuje się kwotą  1 570 000 zł.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 17.01.2013 13:39
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Józef Kawiorski