Urząd Gminy Michałowice
11.03.2013 13:21

Uchwała Nr XXVI/226/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013

w sprawie: zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Brwinów zadania publicznego.

Na podstawie art. 10 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt 12, art. 58 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Michałowice Porozumienia międzygminnego z Gminą Brwinów oraz Gminą Nadarzyn w sprawie powierzenia Gminie Brwinów zadania publicznego w zakresie wykonania dwuwariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3107W, na odcinku od skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Jeżynową w Strzeniówce, poprzez miejscowość Kanie do ul. Głównej w Granicy, na terenie gmin: Nadarzyn, Brwinów i Michałowice wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji.

 

§ 2.

1.    Na wykonanie zadania określonego w ust. 1 przeznacza się środki do kwoty 16.000 zł. (słownie złotych: szesnaście tysięcy) 

2.    Środki przeznaczone na finansowanie inwestycji wymienionej w ust. 1 pochodzić będą z dochodów własnych Gminy.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 11.03.2013 13:21
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Józef Kawiorski