Urząd Gminy Michałowice
11.03.2013 13:30

Uchwała Nr XXVI/227/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 220 i art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1.

1.    Udziela się Powiatowi Pruszkowskiemu pomocy rzeczowej w formie wykonania dwuwariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej chodnika lub ciągu
pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3107W, na odcinku od skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Jeżynową w Strzeniówce gm. Nadarzyn, poprzez miejscowość Kanie gm. Brwinów do ul. Głównej w Granicy, w gminie Michałowice.  

2.    Na wykonanie zadania określonego w ust. 1 przeznacza się środki do kwoty 16.000 zł. (słownie złotych: szesnaście tysięcy)  

3.    Środki przeznaczone na finansowanie inwestycji wymienionej w ust. 1 pochodzić będą z dochodów własnych Gminy.

 

§ 2.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy zostaną określone w umowie pomiędzy Gminą Michałowice a Powiatem Pruszkowskim.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 11.03.2013 13:30
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Józef Kawiorski