Urząd Gminy Michałowice
01.03.2013 12:18

Uchwała Nr XXVI/231/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice

Na podstawie art. 16 ust. 3  ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz.1172 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Postanawia się ogłosić tekst jednolity uchwały Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice.

 

§ 2

1.  Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Gminy Michałowice, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

2.  Załącznik do uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

       Rady Gminy

       Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 01.03.2013 12:18
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 414
Autor: Zofia Idzikiewicz