Urząd Gminy Michałowice
01.03.2013 12:24

Uchwała Nr XXVI/232/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części nieruchomości położonej w Pęcicach, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a w związku z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat dotychczasowemu dzierżawcy Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A., nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 233 o pow. 206 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1P/00002338/9, oznaczoną na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały literami A-B-C-D-A.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy

Paweł Zacny

Data publikacji: 01.03.2013 12:24
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Renata Suliga