Urząd Gminy Michałowice
01.03.2013 12:43

Uchwała Nr XXVI/234/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy

Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 01.03.2013 12:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 385
Autor: Andrzej Łuszczyński