Urząd Gminy Michałowice
01.03.2013 13:49

Uchwała Nr XXVI/238/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1.

1.      Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Michałowice powinien:

1)      złożyć stosowny wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

2)      posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

3)      dysponować atestowanymi urządzeniami i środkami do obezwładniania i wyłapywania zwierząt, nie stwarzającymi zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, ani nie zadającymi im cierpienia,

4)      dysponować środkiem transportu właściwie oznakowanym, poprzez umieszczenie na nim nazwy i adresu przedsiębiorcy, dopuszczonym decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie, stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.),

5)      udokumentować gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej wyłapanym zwierzętom przez lekarza weterynarii, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności,

6)      dysponować odpowiednio przygotowanym personelem,

7)      posiadać miejsce, które jest przystosowane zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.), do czasowego przetrzymywania zwierząt bezdomnych przed ich przewiezieniem do schroniska,

8)      udokumentować gotowość do odbioru wyłapanych zwierząt przez schronisko dla zwierząt, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności,

2.      Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia winien poświadczyć wymagania, o których mowa w ust. 1, w szczególności:

1)      odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS, zaświadczeniem lub oświadczeniem o wpisie do rejestru działalności gospodarczej,

2)      tytułem prawnym do miejsca w którym będą przetrzymywane zwierzęta przed ich przewiezieniem do schroniska,

3)      tytułem prawnym do dysponowania pojazdem,

4)      aktualną umową z lekarzem weterynarii – nie dotyczy przypadku gdy przedsiębiorcą ubiegającym się o zezwolenie jest lekarz weterynarii,

5)      decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r., o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.).

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XLV/346/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 września 2001 r. w sprawie wyłapywania zwierząt bezdomnych z terenu gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy

Paweł Zacny

Data publikacji: 01.03.2013 13:49
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Andrzej Łuszczyński