Urząd Gminy Michałowice
03.04.2013 14:41

Uchwała Nr XXVII/240/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013 roku

w sprawie przyjęcia statutu i nadania nazwy Związkowi Komunalnemu.

Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjąć statut Związku Komunalnego Utrata uchwalony Uchwałą Nr IV/23/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów z dnia 27 grudnia  2012 r. w sprawie przyjęcia statutu i nadania nazwy Związkowi Komunalnemu w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

§ 2

Przekazać treść niniejszej uchwały Związkowi Komunalnemu Brwinów.

 

§ 3

Tracą moc :

1)      uchwała Nr VIII/49/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Utrata,

2)      uchwała Nr XXVII/234/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu i nadania Związkowi Komunalnemu nazwy Utrata.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy

Paweł Zacny

 


 

Załącznik do Uchwały

Nr XXVII/240/2013

Rady Gminy Michałowice

z dnia 26 marca 2013 r.

 

STATUT Związku Komunalnego „UTRATA”

 

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1) W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych z zakresu gospodarki komunalnej tworzy się Związek Komunalny „UTRATA”, zwany dalej „Związkiem”.

2) Utworzenie Związku wymaga przyjęcia jego statutu przez Rady zainteresowanych Gmin bezwzględną większością głosów ich ustawowego składu.

3) Siedzibą Związku jest Miasto Pruszków

4) Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami)

5) Związek posiada osobowość prawną,

6) Związek zostaje utworzony na czas nie oznaczony.

7) Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

8) Związek odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

9) Uczestnicy Związku nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Związku.

10) Związek ma charakter otwarty. Do Związku mogą przystępować inne gminy na zasadach określonych w niniejszym statucie.

 

§ 2.

Członkami Związku są :

1) Gmina Miasto Pruszków,

2) Gmina Miasto Piastów,

3) Gmina Ożarów Mazowiecki,

4) Gmina Michałowice,

5) Gmina Błonie,

 

§ 3.

Do zadań Związku należy:

1) wspólne wykonywanie działań o charakterze publicznym na rzecz ochrony środowiska, przyrody i zdrowia ludności,

2) pozyskiwanie środków finansowych na realizację działań inwestycyjnych i proekologicznych,

3) reprezentowanie wspólnych interesów członków Związku w sprawach współpracy komunalnej z innymi jednostkami poprzez:

a) współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej,

b) zawieranie porozumień i umów o współpracy gospodarczej w zakresie działalności Związku,

4) efektywne wykorzystanie majątku wniesionego przez gminy członkowskie Związku,

5) udział w realizacji programów utylizacji odpadów.

Zadania Związku mogą zostać rozszerzone zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Rozdział 2.

ORGANY ZWIĄZKU

§ 4.

Organami Związku są:

1) Zgromadzenie Związku,

2) Zarząd Związku,

3) Komisja Rewizyjna Związku

 

§ 5.

1) Zgromadzenie Związku jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

Do kompetencji Zgromadzenia Związku należy:

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

b) określenie wysokości świadczeń na rzecz Związku,

c) uchwalanie budżetu Związku,

d) przyjmowanie sprawozdań z działalności Związku oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

e) zatwierdzanie bilansu oraz dokonywanie podziału zysku,

f) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania lub zbywania nieruchomości,

g) uchwalanie zmian statutu Związku,

h) podejmowanie uchwał w sprawie wykonywania dodatkowych zadań powierzonych Związkowi,

i) uchwalanie likwidacji Związku,

j) powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej Związku,

k) sprawowanie funkcji kontrolnych nad całokształtem działań Związku,

l) uchwalanie wysokości diet dla członków Związku i członków Zarządu Związku,

ł) wykonywanie innych czynności przewidzianych prawem i postanowieniami niniejszego statutu,

m) ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej oraz wysokości i terminów uiszczania składek,

n) podejmowanie uchwał o wyrażeniu zgody na przystąpienie nowego członka do Związku i w sprawie wykreślenia członka ze Związku,

2) Kadencja Zgromadzenia pokrywa się z kadencją Rad Gmin uczestników Związku.

3) Zgromadzenie pełni swoją funkcję do czasu wyłonienia nowego składu.

 

§ 6.

1) W skład Zgromadzenia Związku wchodzą: prezydenci, burmistrzowie, wójtowie poszczególnych gmin oraz dodatkowo z każdej gminy: - po jednym przedstawicielu gmin o liczbie mieszkańców do 25 tys., - po trzech przedstawicieli gmin liczących powyżej 25 tys. mieszkańców. Przedstawicieli tych imiennie wyznaczają rady gmin. Każdy z poszczególnych reprezentantów gminy dysponuje w Zgromadzeniu jednym głosem.

2) Prezydent, burmistrz, wójt uczestniczy w posiedzeniu Zgromadzenia Związku osobiście bądź przez pełnomocnika, natomiast przedstawiciel wyznaczony przez radę gminy uczestniczy w posiedzeniu Zgromadzenia osobiście.

3) Zgromadzenie Związku wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę bezwzględną większością głosów statutowej liczby uczestników Zgromadzenia w głosowaniu tajnym, przy obecności przynajmniej połowy członków Zgromadzenia.

4) Do zadań przewodniczącego należy organizowanie prac Zgromadzenia Związku oraz prowadzenie obrad Zgromadzenia.

 

§ 7.

1) Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje przewodniczący, a w razie przeszkody jego zastępca..

2) Posiedzenia Zgromadzenia zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia są zwoływane także na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 statutowej liczby członków Zgromadzenia.

Wniosek powinien zawierać proponowany porządek posiedzenia

3) O zwołaniu posiedzenia członkowie Zgromadzenia powinni być powiadomieni pisemnie, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem obrad. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad oraz niezbędne materiały.

4) Uchwały Zgromadzenia Związku są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby przedstawicieli członków Zgromadzenia.

5) Uchwały Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia.

6) Uchwały są ewidencjonowane w rejestrze uchwał i przechowywane wraz z protokołami posiedzeń.

7) Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. Protokół powinien być przyjęty przez Zgromadzenie na następnym posiedzeniu. Protokoły Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący i protokolant.

8) Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia organizuje oraz przewodniczy obradom przewodniczący Zgromadzenia poprzedniej kadencji.

9) Do Zgromadzenia Związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rady gminy.

 

§ 8.

1) Zarząd jest organem wykonawczym Związku.

2) Zarząd składa się z Przewodniczącego i dwóch członków wybranych przez Zgromadzenie Związku, w tym

dopuszcza się wybór na jedno z powyższych stanowisk osoby spoza członków Zgromadzenia.

3) Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Zgromadzenia Związku. Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia i zadania statutowe Związku.

4) Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) bieżące kierowanie sprawami Związku dotyczącymi wykonywania jego zadań publicznych

określonych niniejszym Statutem, w tym podejmowanie czynności niezbędnych do realizacji zadań gospodarczych i organizacyjnych Związku,

b) opracowanie projektu uchwały budżetowej i WPF oraz przekazanie jej do uchwalenia Zgromadzeniu,

c) składanie Zgromadzeniu w okresach rocznych informacji o stanie majątku Związku,

d) składanie Zgromadzeniu, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, informacji o działalności Związku,

e) przygotowanie danych i innych materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał przez

Zgromadzenie,

f) opracowanie projektów zmian Statutu Związku,

g) zaciąganie w imieniu Związku zobowiązań finansowych,

h) przedstawianie Zgromadzeniu rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Związku,

i) przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia,

j) wykonywanie uchwał Zgromadzenia,

k) zawieranie umów i porozumień,

5) Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jego składu.

6) Przewodniczący Zarządu organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami Związku oraz reprezentuje go na zewnątrz.

7) Oświadczenia woli w imieniu Związku składa Przewodniczący Zarządu i jeden członek Zarządu. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie Zobowiązań finansowych do jej skuteczności niezbędna jest kontrasygnata Skarbnika Związku. W razie odmowy udzielenia kontrasygnaty stosuje się odpowiednio przepisy o samorządzie gminnym oraz ustawę o finansach publicznych.

8) Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z funkcją Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia.

9) Szczegółową organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Związku.

10) Zarząd Związku działa do dnia wyboru nowego Zarządu.

 

§ 9.

1) Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku.

2) Organizację i zasady funkcjonowania Biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

3) Kierownikiem Biura jest Przewodniczący Zarządu. Przewodniczący zawiera umowy z pracownikami Biura oraz pełni funkcję ich zwierzchnika służbowego.

 

§ 10.

1) Uchwała Zgromadzenia w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu, chyba że po zakończeniu roku budżetowego Zarząd Związku został odwołany z innej przyczyny.

2) Zgromadzenie rozpoznaje sprawę odwołania Zarządu z przyczyny, o której mowa w ust. 1, na posiedzeniu zwołanym nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Po zapoznaniu się z opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały Zgromadzenia o nieudzieleniu Zarządowi absolutorium, Zgromadzenie może odwołać Zarząd w głosowaniu tajnym.

 

§ 11.

1) Zgromadzenie może odwołać Przewodniczącego Zarządu z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 statutowej liczby członków Zgromadzenia.

2) Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.

3) Odwołanie Przewodniczącego Zarządu następuje w głosowaniu tajnym. Głosowanie w sprawie odwołania Zgromadzenie przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnym posiedzeniu po tym, na którym zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.

4) Odwołanie Przewodniczącego Zarządu albo złożenie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio, równoznaczne z odwołaniem całego Zarządu albo złożeniem rezygnacji przez cały Zarząd Związku.

5) Zgromadzenie może na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Zarządu odwołać poszczególnych Członków Zarządu w głosowaniu tajnym.

 

§ 12.

1) W przypadku złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego Zarządu jej przyjęcie następuje w drodze uchwały Zgromadzenia.

2) W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Zarządu Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego Zarządu.

3) Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyło się posiedzenie Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 2.

 

§ 13.

1) W przypadku odwołania albo rezygnacji całego Zarządu Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego Zarządu w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji.

2) W przypadku odwołania Członka Zarządu niebędącego jego przewodniczącym, Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego Członka Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania.

3) Odwołany Zarząd Związku lub jego poszczególni Członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu

wyboru nowego Zarządu lub poszczególnych jego Członków. Zgromadzenie może zwolnić Członka Zarządu z tego obowiązku

4) Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia rezygnacji przez cały Zarząd.

 

§ 14.

1) W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie przez Członka niebędącego jego Przewodniczącym, Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków Członka Zarządu nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

2) Niepodjęcie przez Zgromadzenie uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

3) W przypadku złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu niebędącego jego Przewodniczącym, Przewodniczący Zarządu obowiązany jest, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji lub upływu okresu, o którym mowa w ust. 2, przedstawić Zgromadzeniu nową kandydaturę na Członka Zarządu.

 

§ 15.

1) Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Zgromadzenia Związku.

2) Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Zgromadzenie.

3) W skład komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Związku oraz Przewodniczący i Zastępca

Przewodniczącego Zgromadzenia Związku.

4) Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Związku, występuje z wnioskiem do Zgromadzenia w sprawie

udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi oraz opiniuje wniosek o odwołanie Zarządu.

5) Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Zgromadzenie w zakresie kontroli.

6) Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący wybierany na pierwszym posiedzeniu Komisji , który

zwołuje posiedzenia Komisji i ustala ich porządek

7) Wnioski Komisji Rewizyjnej podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów.

8) Sprawozdania z działalności Komisja Rewizyjna przedstawia Zgromadzeniu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

9) Czynności kontrolne Komisja Rewizyjna podejmuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku.

10) Z przebiegu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół z wnioskami pokontrolnymi, które przedkłada Zgromadzeniu Związku i Przewodniczącemu Zarządu.

11) Komisja Rewizyjna może obradować w niepełnym składzie przy zapewnieniu qworum,

12) Zgromadzenie Związku może powołać ekspertów, którzy będą wspierali prace Komisji Rewizyjnej w realizacji jej statutowych działań.

 

Rozdział 3.

MAJĄTEK I FINANSE ZWIĄZKU

§ 16.

1) Majątek Związku stanowią wniesione przez członków udziały oraz mienie nabyte w trakcie trwania Związku.

2) Majątek Związku jest odrębny od majątku członków Związku i jest odrębnie zarządzany.

3) Dochodami Związku są:

a) roczne składki członkowskie uchwalone przez Zgromadzenie Związku na bieżącą oraz statutową działalność Związku,

b) składki inwestycyjne,

c) dochody z majątku Związku,

d) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej Związku,

e) dotacje, darowizny i zapisy dokonywane na rzecz Związku,

f) kredyty i pożyczki,

g) odsetki od lokat bankowych,

h) środki pochodzące z innych źródeł.

 

§ 17.

1) Gminy uczestniczą w kosztach Związku przez wnoszenie na rzecz Związku składek członkowskich, których wysokość jest proporcjonalna do ilości mieszkańców każdej z gmin wyliczonej na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.

2) Roczna składka członkowska na kolejne lata, uchwalana będzie przez Zgromadzenie do 30 września każdego roku.

3) Składki członkowskie określone uchwałą, o której mowa w ust. 2 wnoszone są przez uczestników w ciągu roku w czterech równych ratach w terminach do dnia 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 30 listopada.

W przypadku, gdy świadczenia nie zostaną wniesione w wyżej wymienionych terminach będą naliczane odsetki ustawowe

 

§ 18.

1) Zarząd Związku przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem

a) Zgromadzeniu Związku – do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy,

b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania – do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy

2) Zgromadzenie uchwałę budżetową podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. Przed podjęciem uchwały

budżetowej Zarząd Związku obowiązany jest przedstawić opinię regionalnej izby obrachunkowej o projekcie

uchwały budżetowej.

3) Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego, podstawą

gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Zgromadzeniu Związku.

4) Bez zgody Zarządu, Zgromadzenie Związku nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian

powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowych dochodach lub zwiększenie

planowanych dochodów bez jednoczesnego wskazania źródeł tych dochodów.

5) Do gospodarki finansowej Związku stosuje się przepisy o gospodarce finansowej gmin.

 

Rozdział 4.

ZMIANY W SKŁADZIE I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

§ 19.

Warunkiem przystąpienia Gminy do Związku jest:

1) podjęcie przez organ stanowiący Gminy uchwały o jej przystąpieniu do Związku

2) wyrażenie zgody przez Zgromadzenie w formie uchwały,

3) przyjęcie zmian statutu przez członków Związku oraz statutu i zmian przez Gminę przystępującą do Związku.

4) Poinformowanie wojewody o zamiarze przystąpienia do związku.

5) Wniesienie wkładu obliczonego wg zasad opisanych w § 20

 

§ 20.

Zasada obliczenia wkładu finansowego i/lub rzeczowego dla gminy przystępującej do Związku

1) wykonanie wyceny majątku Związku przez rzeczoznawcę,

2) wartość wyceny podzielona przez liczbę wszystkich mieszkańców gmin wchodzących w skład Związku łącznie z liczbą mieszkańców gminy przystępującej, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego przyjęcie,

3) otrzymana wartość z pkt. 2, pomnożona przez liczbę mieszkańców gminy przystępującej równa się wysokości

wkładu finansowego dla gminy przystępującej.

4) koszty wyceny ponosi gmina przystępująca.

5) w przypadku wkładu rzeczowego, podlega on wycenie rzeczoznawcy majątkowego

 

§ 21.

1) Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:

a) likwidacji jednostki podziału terytorialnego pociągającej za sobą zniesienie gminy,

b) wystąpienia członka ze Związku za wypowiedzeniem,

c) wykluczenie członka ze Związku.

2) Ustanie członkostwa, o którym mowa w ust. 1, wymaga zmiany statutu w trybie przewidzianym do jego

ustanowienia.

 

§ 22.

1) Każdy Członek Związku może wystąpić ze Związku z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia, na podstawie uchwały zainteresowanej Rady Gminy, doręczonej przewodniczącemu Zarządu w terminie 7 dni od daty pojęcia.

2) Zgromadzenie Związku w terminie 2 miesięcy od daty doręczenia uchwały, o której mowa w ust. 1, podejmuje uchwałę określającą termin i sposób rozliczenia ze Związkiem.

 

§ 23.

1) Związek może wykluczyć Członka Związku na podstawie uchwały Zgromadzenia tylko w przypadku:

a) działania na szkodę Związku,

b) nie wywiązywania się z zobowiązań wobec Związku,

c) nie przestrzegania postanowień i uchwał Związku.

2) W przypadku wykluczenia Członka Związku, dokonuje się jego rozliczenia stosownie do § 20 niniejszego

statutu z potrąceniem strat poniesionych przez Związek, wskutek zaniedbań wykluczonego Członka

3) W przypadku wystąpienia Członka ze Związku, dokonuje się jego rozliczenia stosownie do § 20 statutu .

 

Rozdział 5.

LIKWIDACJA ZWIĄZKU

§ 24.

1) Likwidacja Związku następuje na podstawie uchwał o likwidacji podjętych przez rady gmin oraz uchwały Zgromadzenia ustalającej termin rozpoczęcia likwidacji i powołującej likwidatora.

2) Likwidatorem Związku jest jego Zarząd, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.

3) Do obowiązków likwidatora należy:

a) ustalenie stanu majątku Związku,

b) opracowanie planu likwidacji, który podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną i zatwierdzeniu przez Zgromadzenie oraz przesłaniu do wojewody i regionalnej izby obrachunkowej,

c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,

d) publiczne ogłoszenie o postawieniu Związku w stan likwidacji wraz z wezwaniem ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia swoich roszczeń wobec Związku w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia likwidacji,

e) zakończenie bieżących spraw Związku,

f) ściągnięcie należności Związku,

g) zbycie majątku Związku,

h) zaspokojenie lub zabezpieczenie zobowiązań Związku,

i) sporządzenie bilansu zamknięcia,

j) złożenie wniosku o wykreślenie Związku z rejestru po zakończeniu jego likwidacji i zatwierdzeniu przez Zgromadzenie bilansu zamknięcia.

4) W przypadku likwidacji Związku majątek, po zaspokojeniu wierzycieli, podlega podziałowi pomiędzy podmioty będące Członkami Związku w dniu rozwiązania, na podstawie wyliczenia stosownie do § 20 statutu .

5) Nie odebrane kwoty pieniężne przeznaczone na zaspokojenie roszczeń osób trzecich składa się do depozytu sądowego.

6) Związek ulega rozwiązaniu po przeprowadzeniu likwidacji

7) Z przebiegu postępowania likwidacyjnego sporządzane jest sprawozdanie, które likwidator przedstawia Zgromadzeniu Związku do zatwierdzenia,

8) Zgromadzenie ustala należną każdemu z uczestników część majątku pozostałego po likwidacji Związku.

9) Zgromadzenie Związku może ustalić w drodze uchwały szczegółowe postanowienia dotyczące zasad postępowania i trybu działania w przypadku likwidacji Związku.

 

Rozdział 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25.

1) Niniejszy statut podlega zatwierdzeniu przez rady gmin będących uczestnikami Związku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz 1591 ze zm.)

2) Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez rady gmin wymienionych w § 2 po upływie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

3) Uchwały o zatwierdzeniu statutu przekazywane są do Zarządu Związku Komunalnego. Po otrzymaniu ostatniej z uchwał Zarząd Związku Komunalnego przekazuje wszystkim radom gmin będących uczestnikami Związku informację w tym zakresie.

4) W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Statutu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz 1591 ze zm.).

Data publikacji: 03.04.2013 14:41
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 118
Autor: Urszula Bejda