Urząd Gminy Michałowice
02.04.2013 12:29

Uchwała Nr XXVII/246/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Michałowice, położonej w Sokołowie, gm. Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ew. 208/2 o pow. 1600 m2, położoną w obrębie ewidencyjnym Sokołów przy ul. Sokołowskiej, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1P/00032571/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie.

 

§ 2

Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego, o którym mowa w § 1 przeznacza się w 95 % na cele inwestycyjne na terenie Gminy Michałowice.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy

Paweł Zacny

Data publikacji: 02.04.2013 12:29
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Renata Suliga