Urząd Gminy Michałowice
02.04.2013 12:26

Uchwała Nr XXVII/247/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Michałowice, położonej w Sokołowie, gm. Michałowice.

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ew. 208/2 o pow. 1 600 m2, położoną w obrębie ewidencyjnym Sokołów przy ul. Sokołowskiej, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1P/00032571/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej.

 

§ 2

Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego, o którym mowa w § 1 przeznacza się w 95 % na cele inwestycyjne na terenie Gminy Michałowice.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy

Paweł Zacny

Data publikacji: 02.04.2013 12:26
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Renata Suliga