Urząd Gminy Michałowice
03.04.2013 14:50

Uchwała Nr XXVII/248/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt.3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.  poz. 267) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 

§ 1.

Uznaje się skargę wniesioną przez pana *** na działania Wójta Gminy Michałowice w sprawie dotyczącej wykopania 40-letnich drzew w granicy między działkami nr 209 i nr 210, położonymi przy ul. Klonowej 1 w Michałowicach za bezzasadną – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy

Paweł Zacny

 


 

Załącznik do uchwały

Nr XXVII/248/2013

Rady Gminy Michałowice

z dnia 26 marca 2013r.

 

UZASADNIENIE

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w dniu 4 stycznia 2013 roku przekazało Radzie Gminy Michałowice do rozpatrzenia skargę Pana *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

Z treścią skargi Przewodniczący Rady Gminy Michałowice zapoznał Radę Gminy Michałowice podczas  XXV sesji w dniu  15 stycznia 2013 roku.

W wyniku decyzji Rady Gminy sprawa została skierowana do zbadania przez  Komisję Rewizyjną.

W wyniku swoich prac Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i przeanalizowaniu całej zgromadzonej w tej sprawie dokumentacji, wypracowała opinię o poniższej treści:

 

„Opinia dotycząca skargi pana *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

Komisja zapoznała się pisemnymi wyjaśnieniami Wójta Gminy Michałowice, korespondencją i dokumentacją fotograficzną  w sprawie skargi Pana *** dotyczącej wykopania 40-letnich drzew w granicy między działkami nr 209 i nr 210 położonymi przy ul. Klonowej 1 w Michałowicach.

Komisja wysłuchała ustnych informacji  dot. w/w sprawy  złożonych, przez Pana *** oraz Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Andrzeja Łuszczyńskiego.

Komisja zapoznała się szczegółowo z opinią biegłego z listy wojewody ds. ochrony środowiska Wojciecha Wolcendorfa wydaną w tej sprawie. Biegły interpretując zebraną dokumentację fotograficzną stwierdził, iż w wyniku analizy zdjęć oraz luk i przerw powstałych w żywopłocie  nie można jednoznacznie stwierdzić, że usunięto z niego jakiekolwiek drzewo.

Wobec braku dowodów potwierdzających usunięcie drzew, Wójt Gminy Michałowice nie mając podstaw do naliczenia kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia,  postępowanie w  sprawie uznał za bezprzedmiotowe i je umorzył.

W wyniku analizy przedstawionych dokumentów  komisja nie dopatrzyła się nieprawidłowości w działaniach Wójta Gminy Michałowice. Wobec powyższego komisja uznała skargę za niezasadną.”

 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Rada Gminy Michałowice uznaje powyższą skargę za niezasadną.

Data publikacji: 03.04.2013 14:50
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 10
Autor: Urszula Bejda