Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
25.04.2013 14:01

Uchwała Nr XXVIII/250/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012 dokonuje się następujących zmian:

zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w następujący sposób:

a)      zwiększa się dochody o kwotę                       426 259,00 zł, w tym:              

- dochody bieżące o kwotę                                           426 259,00 zł,

b)      zmniejsza się dochody o kwotę                     5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę                                           5 000,00 zł.

 

zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaływ następujący sposób:

a)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę          726 569,00 złw tym:                

- wydatki bieżące o kwotę                                        185 631,00 zł,

- wydatki inwestycyjne o kwotę                                 540 938,00 zł                                              

b)     zmniejsza się wydatki o kwotę                      305 310,00 zł, w tym:               

- wydatki bieżące o kwotę                                          305 310,00 zł. 

 

po dokonaniu zmian budżet gminy na 2013 r. wynosi:

a)      dochody           83 631 865,14 zł,

b)      wydatki            88 024 765,14 zł,

c)      deficyt              4 392 900,00 zł.

 

w załączniku Nr 1 Plan dotacji udzielanych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

 

w tabeli Nr 2 a Plan wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do  niniejszej uchwały,

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Wiceprzewodniczący

                                                                                                          Rady Gminy Michałowice

                 Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 25.04.2013 14:01
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Anna Jankowska