Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
25.04.2013 15:33

Uchwała Nr XXVIII/252/2013 rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Postanawia się ogłosić tekst jednolity uchwały XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

 

§ 2.

1.      Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Gminy  Michałowice, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2.      Załącznik do uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

                                                                                                          Rady Gminy Michałowice

                 Paweł Zacny

 


                                                                                  

            Załącznik

do Uchwały Nr XXVIII/252/2013

                                                                                              Rady Gminy Michałowice

                                                                                              z dnia 24 kwietnia 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

Rady Gminy Michałowice

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

 

1.       Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy  Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 129, poz.2924), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1)      uchwałą Nr XI/108/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/272/2010 z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r. poz. 54),

2)      uchwałą Nr XXI/205/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/272/2010 z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r., poz.888).

2.       Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje:

1)      § 3 uchwały Nr XI/108/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/272/2010 .z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r. poz. 54), który stanowi, iż Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2)      § 3 uchwały Nr XXI/205/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/272/2010 z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r., poz.888), który stanowi, iż Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 


 

Załącznik do Obwieszczenia

Rady Gminy Michałowice

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

 

Uchwała Nr XXXIX/272/2010

Rady Gminy Michałowice

z dnia 27 stycznia 2010r

 

(tekst jednolity)

 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h oraz art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009r. nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Michałowicach uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr IX/55/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz uchwała Nr XXVII/233/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/55/2003

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 


 

Załącznik do Uchwały

                                                                                                          Nr XXXIX/272/2010

                                                                                                          Rady Gminy Michałowice

                                                                                                          Z dnia 27 stycznia 2010

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINY MICHAŁOWICE

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego, której organem tworzącym jest Rada Gminy Michałowice.

2.      Statut określa  m.in. nazwę, siedzibę, cel, zadania i organizację Ośrodka, a także zasady gospodarki finansowej.

3.      Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Michałowice.

4.      Nadzór nad merytoryczną działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Mazowiecki.

 

§ 2

Ośrodek działa na podstawie :

1)     ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

2)     ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr  71, poz.734 z późn.zm.. ),

3)     ustawy z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn.zm.),

4)     ustawy z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn.zm. ),

5)     ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  ( t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm. ),

5a) ustawy z dnia 9 czerwca  2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887), [1]

5b) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 472 z późn. zm.), [2]

5c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.1485 z późn. zm.), [3]

5d) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).[5]

6)     ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),

7)     ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr  157, poz. 1240 z późn. zm.),

8)     ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.),

9)     uchwał Rady Gminy Michałowice i zarządzeń Wójta Gminy Michałowice.

 

ROZDZIAŁ II

NAZWA, SIEDZIBA I OBSZAR  DZIAŁANIA

§ 3

1.      Pełna nazwa jednostki brzmi: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.[5]

2.      Ośrodek używa pieczęci okrągłej z Godłem Państwa pośrodku  i nazwą Ośrodka w otoku oraz pieczęci podłużnej z nazwą i określeniem siedziby. Pieczęć podłużna może dodatkowo zawierać dane dotyczące numeru telefonu, numeru REGON i NIP.

 

§ 4

Siedziba Ośrodka mieści się w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.[6]

 

§ 5

Terenem działania Ośrodka jest Gmina Michałowice.

 

ROZDZIAŁ III

CEL I ZADANIA OŚRODKA

§ 6

Celem działania Ośrodka jest wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności  oraz ukierunkowanie na rozwiązywanie problemów oraz rozwój. Cele osiągane są poprzez realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz innych ustaw przekazanych do realizacji Ośrodkowi, Uchwał Rady Gminy, zarządzeń lub upoważnień Wójta oraz umów i porozumień.[7]

 

§ 7

Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:

1)     ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym problemów społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i środowiskowych występujących na terenie Gminy Michałowice,

2)     przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej,

3)     prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,[8]

4)     aktywizacja, integracja, edukacja osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację programów i projektów będących odpowiedzią na generowane przez te podmioty problemy i potrzeby,[9]

5)     koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną,

6)     prowadzenie postępowań związanych ze świadczeniami rodzinnym,

7)     prowadzenie postępowań z zakresu funduszu alimentacyjnego,

8)     prowadzenie spraw dotyczących dłużników alimentacyjnych,

9)     ustalanie prawa do dodatku mieszkaniowego i jego wypłata,

10) ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych,

11) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,[10]

12) organizowanie i rozliczanie prac społecznie użytecznych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,[11]

13) realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,[12]

14) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych poprzez tworzenie i realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,[13]

15) przeciwdziałanie narkomanii poprzez tworzenie i realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.[14]

 

§ 8

Ośrodek może realizować także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, na podstawie stosownych upoważnień.

 

§ 9

W realizacji zadań Ośrodek współpracuje w szczególności z:

1.      organizacjami społecznymi i samorządem mieszkańców,

2.      organami wymiaru sprawiedliwości,

3.      innymi ośrodkami pomocy społecznej,

4.      domami pomocy społecznej,

5.      Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

6.      Powiatowym Urzędem Pracy i innymi jednostkami.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA OŚRODKA

§ 10

1.      Dla zabezpieczenia wykonalności zadań, o których mowa w § 7 w Ośrodku tworzy się sekcje i samodzielne stanowiska pracy.

2.      Skład osobowy sekcji określa Kierownik Ośrodka w oparciu o potrzeby środowiska lokalnego i plan finansowy zatwierdzony w Uchwale Rady Gminy Michałowice.

 

§ 11

Wewnętrzne akty normatywne regulujące  organizację i funkcjonowanie Ośrodka  wprowadza Kierownik Ośrodka w formie zarządzeń.[15]

 

§ 12

1.      Ośrodkiem kieruje Kierownik reprezentujący Ośrodek na zewnątrz, zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Michałowice.

2.      Wójt Gminy Michałowice  wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika Ośrodka.

3.      Do obowiązków Kierownika należy w szczególności:

1)     zapewnienie prawidłowego działania Ośrodka , w tym organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników,

2)     wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do podległych pracowników,

3)     składanie w imieniu Ośrodka oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych określonych w planie finansowym Ośrodka,

4)     wydawanie w imieniu własnym i na podstawie upoważnień decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

5)     składanie Radzie Gminy w Michałowicach corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka.

 

ROZDZIAŁ V

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 13

1.      Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości.

2.      Ośrodek jest finansowany z dotacji z budżetu wojewódzkiego i środków finansowych z budżetu gminy Michałowice określonych w uchwale budżetowej gminy Michałowice.

3.      Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w obowiązujących  przepisach.

4.      Do amortyzacji majątku trwałego Ośrodka stosuje się ogólne zasady określone w obowiązujących przepisach.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 14

Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 


[1] W brzmieniu wprowadzonym przez § 1 pkt.1uchwały Nr XI/2108/2011 z dnia 23 listopada 2011r.zmieniającej uchwałę nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice  (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 12 stycznia2012r. poz. 54).

[2] W brzmieniu  wprowadzonym przez § 1 pkt 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[3]W brzmieniu  wprowadzonym przez § 1 pkt 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1

[4] W brzmieniu  wprowadzonym przez § 1 pkt 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1

[5] W brzmieniu  wprowadzonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXI/205/2012 z dnia 29 listopada 2012r.zmieniającej uchwałę nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice  (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia2013r. poz. 888).

[6] W brzmieniu  wprowadzonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 5.

[7] W brzmieniu wprowadzonym przez § 1pkt.2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1

[8] W brzmieniu wprowadzonym przez § 1pkt.3 ppkt. a) uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[9] W brzmieniu wprowadzonym przez § 1pkt.3 ppkt. b) uchwały, o której mowa w odnośniku 1

[10] W brzmieniu wprowadzonym przez § 1pkt.3 ppkt. c) uchwały, o której mowa w odnośniku 1

[11] W brzmieniu wprowadzonym przez § 1pkt.3 ppkt. c) uchwały, o której mowa w odnośniku 1

[12] W brzmieniu wprowadzonym przez § 1pkt.3 ppkt. c) uchwały, o której mowa w odnośniku 1

[13] W brzmieniu wprowadzonym przez § 1pkt.3 ppkt. c) uchwały, o której mowa w odnośniku 1

[14] W brzmieniu wprowadzonym przez § 1pkt.3 ppkt. c) uchwały, o której mowa w odnośniku 1

[15] W brzmieniu  wprowadzonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 5.

Data publikacji: 25.04.2013 15:33
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 186
Autor: Iwona Radzimirska