Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
25.04.2013 15:41

Uchwała Nr XXVIII/253/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części nieruchomości położonej we wsi Sokołów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat dotychczasowemu dzierżawcy Mazowieckiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o., części nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1P/00111394/6, stanowiącej części działki ewidencyjnej nr 215 o powierzchni 949 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Sokołów, gmina Michałowice, oznaczoną na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały literami A-B-C-D-E-F-G-H-A.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

                                                                                                          Rady Gminy Michałowice

                 Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 25.04.2013 15:41
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Renata Suliga