Urząd Gminy Michałowice
25.04.2013 15:52

Uchwała Nr XXVIII/254/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1

Istniejącej drodze stanowiącej działkę ew. nr 303/10, położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, gmina Michałowice, nadać nazwę „Rumiankowa”. Przebieg ulicy „Rumiankowej” określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Wiceprzewodniczący

                                                                                                          Rady Gminy Michałowice

                 Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 25.04.2013 15:52
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Renata Suliga