Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
14.05.2013 12:31

Uchwała Nr XXVIII/256/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 35 pkt  15 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje :

 

§ 1

Wydaje się negatywną opinię o lokalizacji kasyna gry w Hotelu Venecia Palace położonym przy ul. Kasztanowej 44 w Michałowicach-Wsi, wskazanej przez Spółkę z o. o. Estrada Polska z siedzibą przy ul. Rynek 24/25 w Opolu.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

                                                                                                          Rady Gminy Michałowice

                 Paweł Zacny

Data publikacji: 14.05.2013 12:31
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 14
Autor: Grażyna Tomaszewska