Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
06.05.2013 13:55

Uchwała nr XXVIII/257/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/249/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647, ze zmianami), w wykonaniu uchwały Nr XI/111/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§1

Uchyla się uchwałę nr XXVII/249/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

                                                                                                          Rady Gminy Michałowice

                 Paweł Zacny

Data publikacji: 06.05.2013 13:55
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 22
Autor: Jarosław Sobol