Urząd Gminy Michałowice
25.04.2013 16:11

Uchwała Nr XXVIII/259/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana *** na brak działań Wójta Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt.3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.  poz. 267) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 

§ 1.

Uznaje się skargę wniesioną przez pana *** na brak działań Wójta Gminy Michałowice w sprawie funkcjonowania nielegalnego wysypiska odpadów w Komorowie za niezasadną – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący

                                                                                                          Rady Gminy Michałowice

                 Paweł Zacny

 


 

Załącznik do uchwały

Nr XXVIII/259/2013

Rady Gminy Michałowice

z dnia 24 kwietnia 2013r.

 

UZASADNIENIE

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w dniu 27 grudnia 2012 roku przekazał Radzie Gminy Michałowice do rozpatrzenia skargę Pana *** na brak działań Wójta Gminy Michałowice w sprawie funkcjonowania nielegalnego wysypiska odpadów w Komorowie.

Z treścią skargi Przewodniczący Rady Gminy Michałowice zapoznał Radę Gminy Michałowice podczas  XXV sesji w dniu  15 stycznia 2013 roku.

W wyniku decyzji Rady Gminy sprawa została skierowana do zbadania przez  Komisję Rewizyjną.

W wyniku swoich prac Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i przeanalizowaniu całej zgromadzonej w tej sprawie dokumentacji, wypracowała opinię o poniższej treści:

 

„Opinia dotycząca skargi pana *** na brak działań Wójta Gminy Michałowice w sprawie dzikiego wysypiska śmieci w Komorowie.

Komisja Rewizyjna uznaje skargę pana *** na brak działań Wójta Gminy Michałowice za niezasadną.

Komisja zapoznała się z  pisemnymi wyjaśnieniami Wójta Gminy Michałowice dotyczącymi skargi pana *** w sprawie dzikiego wysypiska  śmieci.

Komisja wysłuchała ustnych informacji dot. w/w sprawy złożonych przez Panią *** i Pana *** oraz Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Andrzeja Łuszczyńskiego.

Po analizie zgromadzonej dokumentacji komisja stwierdziła , iż w w/w sprawie Wójt Gminy Michałowice podejmował działanie zmierzające do wyjaśnienia i rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Postępowanie prowadzone przez urząd gminy jest kontynuowane celem ostatecznego wyjaśnienia sprawy.

Na podstawie zgromadzonych informacji komisja nie dopatrzyła się nieprawidłowości w działaniach Wójta Gminy Michałowice”.

 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Rada Gminy Michałowice uznaje powyższą skargę za niezasadną.

Data publikacji: 25.04.2013 16:11
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 28
Autor: Urszula Bejda