Urząd Gminy Michałowice
27.06.2013 12:13

Uchwała Nr XXX/264/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art.18 a ust. 3 i art. 28a ust. 1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

Po zapoznaniu się z:

1)      sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowice za rok 2012,

2)      sprawozdaniem finansowym Gminy Michałowice za rok 2012,

3)      opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie do sprawozdania z wykonania   budżetu Gminy Michałowice za rok 2012,

4)      informacją o stanie mienia Gminy Michałowice na dzień 31 grudnia 2012 r.,

5)      stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Michałowice z dnia 12 czerwca 2013r

 

Rada Gminy Michałowice udziela Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2012 r.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                Wiceprzewodniczący

                                                                                                          Rady Gminy Michałowice

                 Paweł Zacny

Data publikacji: 27.06.2013 12:13
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Urszula Bejda