Urząd Gminy Michałowice
27.06.2013 12:17

Uchwała Nr XXX/265/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice „Rodzina 3+”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art.110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)     rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie gminy Michałowice (także rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,

2)     rodzinie zamieszkałej na terenie Gminy Michałowice – należy przez to rozumieć rodziny zamieszkujące na terenie Gminy Michałowice, z których minimum jedno z rodziców rozlicza się w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie,

3)     dziecku – należy przez to rozumieć, dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,

4)     karcie dużej rodziny - należy przez to rozumieć dokument potwierdzający prawo do korzystania z uprawnień wynikających z programu, zwany dalej KDR,

5)     podmiocie realizującym – należy przez to rozumieć właściwe komórki organizacyjne Urzędu Gminy, jednostki organizacyjne gminy, przedsiębiorców oraz inne podmioty realizujące wsparcie w ramach programu.

 

§ 2.

Celem uchwały jest:

1)     wsparcie rodzin wielodzietnych w procesie edukacyjnym dzieci,

2)     wzmocnienie funkcji rodziny i kondycji finansowej,

3)     promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.

 

§ 3.

Program kierowany jest do rodzin wielodzietnych niezależnie od statusu materialnego.

 

§ 4.

Program przewiduje wsparcie rodzin wielodzietnych w następujących formach:

1)      umożliwienia dzieciom dojeżdżającym do szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych korzystania z dopłat do imiennego biletu długookresowego (dwutygodniowy, miesięczny, kwartalny) w wysokości 25% kosztów biletu,

2)      umożliwienia korzystania z dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez Gminę Michałowice na trzecie i kolejne dziecko zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy Michałowice w sprawie ustanowienia dopłat,

3)      zachęcania przedsiębiorców do przystąpienia do programu i oferowania we własnym zakresie (w ramach prowadzonej działalności) zniżek dla osób posiadających KDR.

 

§ 5.

1.      Wsparcie, o którym mowa w § 4 przysługuje na podstawie KDR oraz po złożeniu wniosku do Wójta Gminy Michałowice.

2.      Szczegółowe zasady udzielania wsparcia o którym mowa w § 4 pkt 1 oraz wzór wniosku o dopłatę do biletów, o których mowa w § 4 pkt 1 określi Wójt Gminy Michałowice w drodze zarządzenia.

 

§ 6.

KDR wydawana będzie na wniosek rodzica/opiekuna prawnego. Wzór karty, wzór wniosku oraz szczegółowe zasady wydawania KDR określi Wójt Gminy Michałowice w drodze zarządzenia.

 

§ 7.

Środki niezbędne na realizację wsparcia, o których mowa w § 4 pkt 1 - 2 pochodzić będą z budżetu Gminy Michałowice.

 

§ 8.

1.      Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

2.      Właściwe komórki organizacyjne Urzędu Gminy i jednostki organizacyjne gminy stosujące formy wsparcia wynikające z niniejszego programu zobowiązane są do przedstawienia koordynatorowi programu rocznej informacji o kosztach realizacji i liczbie osób korzystających w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni.

3.      Koordynator programu przedstawia Radzie Gminy informację z realizacji programu za poprzedni rok, która zostanie zamieszczona w sprawozdaniu rocznym z działalności ośrodka

 

§ 9.

Promocja działań obejmować będzie ogłoszenia w Biuletynie Informacyjnym Gminy Michałowice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Michałowice.

 

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§11.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Wiceprzewodniczący

                                                                                                          Rady Gminy Michałowice

                 Paweł Zacny

Data publikacji: 27.06.2013 12:17
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 182
Autor: Iwona Radzimirska